Blog | Kancelaria prawna Aleksandra Gaffke
15636
blog,cookies-not-set,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Blog

Gdy małżonkowie bądź partnerzy – rodzice dziecka rozstają się i zamieszkują osobno, dziecko pozostaje pod opieką jednego z nich. Drugi rodzic ma prawo do kontaktów z dzieckiem. Kontakty te mogą być ustalone pomiędzy rodzicami w sposób nieformalny (dotyczy to sytuacji, gdy rodzice dziecka są w...

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:  matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innym...

W obecnych czasach, w związku z migracją Polaków poza granice kraju, często pojawia się problem sądu właściwego w sprawie o rozwód. Przykładowo, małżonkowie – obywatele polscy – na stałe mieszkający w Wielkiej Brytanii, zamierzają się rozwieść. Czy mogą to zrobić przed polskim sądem? Tak, zgodnie...

Zgodnie z polskimi przepisami, dziedziczyć po osobie zmarłej można albo z mocy ustawy albo z mocy testamentu. Dziedziczenie ustawowe ma miejsce, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu bądź osoby powołane w testamencie do dziedziczenia nie chcą lub nie mogą być spadkobiercami. Dziedziczenie z...

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Ochrona stosunku pracy przewidziana w art. 39 Kodeksu...

Jeżeli pracodawca rozwiązał umowę o pracę zawartą z pracownikiem za wypowiedzeniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia bądź też strony stosunku pracy zawarły porozumienie, na mocy którego umowa o pracę uległa rozwiązaniu – z przyczyn niedotyczących tego pracownika – to pracownik uprawniony jest do odprawy pieniężnej...

Co do zasady, dziecko nie ponosi odpowiedzialności za długi rodzica za jego życia. Odpowiedzialność ta może mieć jednak miejsce po śmierci rodzica, w zależności od tego, jakie działania podejmie dziecko. Dziecko pełnoletnie w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swojego powołania do spadku...

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (art. 87) zobowiązuje rodziców i dzieci do wzajemnego szacunku i wspierania się. Przez pojęcie „wspierania się” rozumieć należy zarówno wsparcie duchowe, jak i materialne. Konkretyzacją wsparcia materialnego jest obowiązek alimentacyjny. Podkreślić trzeba, że ustawa co prawda zobowiązuje rodziców i dzieci do...

W polskim prawie od 2015 r. istnieje możliwość skrócenia czasu obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego jako środek karny w związku z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości. Jeżeli upłynął wskazany w ustawie czas wykonywania tego środka karnego (co najmniej połowa orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego...

W 2017 r. polski ustawodawca słusznie zaostrzył przepisy o niealimentacji. Uchylanie się przez rodzica zobowiązanego do alimentów od ich płacenia na rzecz własnych dzieci nie jest wcale zjawiskiem rzadkim. Rodzic ma obowiązek finansowego partycypowania w kosztach utrzymania i wychowania dziecka, czego wyrazem są właśnie alimenty....