Blog | Kancelaria prawna Aleksandra Gaffke
15636
blog,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Blog

Co do zasady, dziecko nie ponosi odpowiedzialności za długi rodzica za jego życia. Odpowiedzialność ta może mieć jednak miejsce po śmierci rodzica, w zależności od tego, jakie działania podejmie dziecko. Dziecko pełnoletnie w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swojego powołania do spadku...

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (art. 87) zobowiązuje rodziców i dzieci do wzajemnego szacunku i wspierania się. Przez pojęcie „wspierania się” rozumieć należy zarówno wsparcie duchowe, jak i materialne. Konkretyzacją wsparcia materialnego jest obowiązek alimentacyjny. Podkreślić trzeba, że ustawa co prawda zobowiązuje rodziców i dzieci do...

W polskim prawie od 2015 r. istnieje możliwość skrócenia czasu obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego jako środek karny w związku z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości. Jeżeli upłynął wskazany w ustawie czas wykonywania tego środka karnego (co najmniej połowa orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego...

W 2017 r. polski ustawodawca słusznie zaostrzył przepisy o niealimentacji. Uchylanie się przez rodzica zobowiązanego do alimentów od ich płacenia na rzecz własnych dzieci nie jest wcale zjawiskiem rzadkim. Rodzic ma obowiązek finansowego partycypowania w kosztach utrzymania i wychowania dziecka, czego wyrazem są właśnie alimenty....

W polskim prawie istnieje możliwość odwołania darowizny, inaczej mówiąc, powrotu przedmiotu darowizny (np. samochodu czy lokalu mieszkalnego) do majątku darczyńcy (art. 896 k.c., art. 898 – 900 k.c. oraz art. 902 k.c.). Darczyńca nie ma jednak całkowitej swobody w tym zakresie. Aby skutecznie odwołać darowiznę...

Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym (wyrokiem, nakazem zapłaty) lub ugodą sądową, przedawnia się z upływem sześciu lat licząc od daty, kiedy orzeczenie stało się prawomocne (do dnia 9 lipca 2018 r. termin ten był dłuższy i wynosił dziesięć lat). Jeżeli roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym...

Sąd w wyroku rozwodowym orzeka nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, ale także o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, miejscu pobytu dzieci, obowiązku alimentacyjnym wobec dzieci i drugiego małżonka. W wyjątkowych sytuacjach, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd...

Sąd rozwiąże małżeństwo, jeżeli uzna, że pomiędzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Są oczywiście sytuacje wyjątkowe, gdy mimo wystąpienia przesłanki trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, sąd może nie orzec o rozwodzie, np. gdy na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci...

Przepisy Kodeksu cywilnego nie regulują w sposób szczególny terminów przedawnienia roszczeń o zwrot pożyczki, dlatego też do umowy pożyczki zastosowanie będą mieć ogólne przepisy o przedawnieniu, w tym art. 118 k.c. W przypadku pożyczki udzielanej przez osobę fizyczną innej osobie fizycznej (bez związku z prowadzoną...

Co do zasady każda darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Warto jednak pamiętać, że w określonych sytuacjach darowizna będzie zwolniona od opodatkowania. Ustawa o podatku od spadków i darowizna wyróżnia trzy grupy podatkowe: grupa I – małżonek, zstępny (np. syn, córka), wstępni (np. rodzice),...