Blog | Strona 2 z 4 | Kancelaria prawna Aleksandra Gaffke
15636
blog,paged,paged-2,cookies-not-set,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Blog

W polskim prawie istnieje możliwość odwołania darowizny, inaczej mówiąc, powrotu przedmiotu darowizny (np. samochodu czy lokalu mieszkalnego) do majątku darczyńcy (art. 896 k.c., art. 898 – 900 k.c. oraz art. 902 k.c.). Darczyńca nie ma jednak całkowitej swobody w tym zakresie. Aby skutecznie odwołać darowiznę...

Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym (wyrokiem, nakazem zapłaty) lub ugodą sądową, przedawnia się z upływem sześciu lat licząc od daty, kiedy orzeczenie stało się prawomocne (do dnia 9 lipca 2018 r. termin ten był dłuższy i wynosił dziesięć lat). Jeżeli roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym...

Sąd w wyroku rozwodowym orzeka nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, ale także o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, miejscu pobytu dzieci, obowiązku alimentacyjnym wobec dzieci i drugiego małżonka. W wyjątkowych sytuacjach, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd...

Sąd rozwiąże małżeństwo, jeżeli uzna, że pomiędzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Są oczywiście sytuacje wyjątkowe, gdy mimo wystąpienia przesłanki trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, sąd może nie orzec o rozwodzie, np. gdy na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci...

Przepisy Kodeksu cywilnego nie regulują w sposób szczególny terminów przedawnienia roszczeń o zwrot pożyczki, dlatego też do umowy pożyczki zastosowanie będą mieć ogólne przepisy o przedawnieniu, w tym art. 118 k.c. W przypadku pożyczki udzielanej przez osobę fizyczną innej osobie fizycznej (bez związku z prowadzoną...

Co do zasady każda darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Warto jednak pamiętać, że w określonych sytuacjach darowizna będzie zwolniona od opodatkowania. Ustawa o podatku od spadków i darowizna wyróżnia trzy grupy podatkowe: grupa I – małżonek, zstępny (np. syn, córka), wstępni (np. rodzice),...

Pojęcie zachowku najlepiej wyjaśnić na prostym przykładzie. Jan Kowalski ma syna i córkę, a jego żona już nie żyje. W testamencie do całości spadku powołał syna. W takiej sytuacji córka ma prawo ubiegać się od swojego brata o zachowek. Rolą zachowku jest zabezpieczenie interesów tych...

Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską do uzyskania pełnoletności. Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Władza rodzicielska oznacza obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem oraz do wychowania dzieckiem, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska powinna być...

Ustawa – Prawo przedsiębiorców, która weszła w życie w dniu 30 kwietnia 2018 r., wprowadziła nowe ułatwienie dla młodych przedsiębiorców. W art. 18 uregulowano tzw. ulgę na start. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie...

W sytuacji, gdy małżeństwo zostało rozwiązane przez sąd prawomocnym wyrokiem, istnieje możliwość zmiany nazwiska dziecka, np. na nazwisko rodowe matki. Zmiana następuje w trybie administracyjnym, jednakże, w braku porozumienia rodziców konieczne będzie uprzednie uzyskanie zezwolenia sądu na zmianę nazwiska dziecka. Zmiana nazwiska jednego z rodziców...