Blog | Strona 2 z 3 | Kancelaria prawna Aleksandra Gaffke
15636
blog,paged,paged-2,qode-listing-1.0,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-starflix,starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Blog

Od dnia 1 czerwca 2018 r. można zgłaszać urodzenie dziecka w formie elektronicznej. Dotychczas możliwe to było wyłącznie w urzędzie stanu cywilnego. Zgłoszenie urodzenia powinno nastąpić w terminie 21 dni od sporządzenia karty urodzenia. Kartę urodzenia sporządza lekarz lub położna (którzy przyjęli poród), a następnie...

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na rodziców obowiązek dostarczania środków utrzymania oraz w miarę potrzeby środków wychowania względem dziecka (świadczenia alimentacyjne), które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z jego majątku wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek...

Jeżeli osoba uzależniona od alkoholu odmawia poddania się dobrowolnemu leczeniu odwykowemu, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje narzędzia pozwalające na skierowanie takiej osoby na leczenie przymusowe. Osoba uzależniona od alkoholu, która w związku z jego nadużywaniem: 1. powoduje rozkład życia rodzinnego, 2. powoduje...

Zagadnienie uznania kary porządkowej za niebyłą reguluje art. 113 Kodeksu Pracy. Uznanie kary za niebyłą (tzn. zatarcie ukarania karą porządkową) powoduje konieczność usunięcia odpisu zawiadomienia o ukaraniu z akt osobowych pracownika. Zatarcie ukarania następuje w razie: 1. upływu roku nienagannej pracy ukaranego pracownika, 2. przed upływem w/w...

Kodeks pracy przewiduje trzy rodzaje kar porządkowych: 1. karę upomnienia, 2. karę nagany, 3. karę pieniężną. Kary upomnienia i nagany mogą być zastosowane w sytuacji nieprzestrzegania przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania...

Istotą umowy dożywocia jest zapewnienie, najczęściej osobie starszej, utrzymania i opieki w zamian za przeniesienie własności nieruchomości (np. mieszkania lub domu) na drugą stronę umowy (tj. zobowiązaną do zapewnienia dożywotnikowi godnej i spokojnej starości). Zgodnie z art. 908 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli w zamian...

Polskie prawo szczególnie traktuje instytucję służebności osobistych (w tym służebności mieszkania). Służebność osobista ma na celu zaspokojenie potrzeb uprawnionego, jest więc prawem o charakterze alimentacyjnym. Służebności osobiste są niezbywalne, nie podlegają dziedziczeniu oraz nie można ich nabyć przez zasiedzenie. Z uwagi na szczególną rolę służebności...

W poprzednim poście pisałam o obowiązku alimentacyjnym pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami. Warto wyjaśnić także, jak długo ten obowiązek trwa. Zgodnie z polskim prawem, obowiązek alimentacyjny wobec małżonka rozwiedzionego wygaśnie w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jeżeli jednak zobowiązanym do płacenia alimentów jest małżonek rozwiedziony,...

Obowiązek alimentacyjny przeważnie dotyczy rodziców i dzieci. Sąd może zobowiązać także małżonka rozwiedzionego do płacenia alimentów na rzecz drugiego małżonka. Orzeczenie takie może zapaść w wyroku rozwodowym lub w odrębnym procesie wszczętym już po uzyskaniu rozwodu lub po orzeczeniu separacji. Pamiętać trzeba, że nie każdy...