Blog | Strona 2 z 3 | Kancelaria prawna Aleksandra Gaffke
15636
blog,paged,paged-2,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Blog

W sytuacji, gdy małżeństwo zostało rozwiązane przez sąd prawomocnym wyrokiem, istnieje możliwość zmiany nazwiska dziecka, np. na nazwisko rodowe matki. Zmiana następuje w trybie administracyjnym, jednakże, w braku porozumienia rodziców konieczne będzie uprzednie uzyskanie zezwolenia sądu na zmianę nazwiska dziecka. Zmiana nazwiska jednego z rodziców...

Zagadnienie upadłości konsumenckiej (czyli wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) reguluje ustawa z dnia 18 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz.U z 2017 r., poz. 2344 ze zm.). Sąd upadłościowy (tzn. sąd rejonowy – sąd gospodarczy) ogłasza upadłość w stosunku do dłużnika, który stał...

Ustawa – Kodeks karny wykonawczy wprowadza wyjątki od zasady ciągłości i nieuchronności kary pozbawienia wolności, a mianowicie: 1. odroczenie kary (jeżeli skazany jeszcze nie zaczął odbywać kary w zakładzie karnym), 2. przerwę w odbywaniu kary (jeżeli skazany przebywa już...

Dozór elektroniczny ma na celu kontrolę zachowania skazanego przy użyciu określonych środków technicznych. Wyróżnia się trzy rodzaje dozoru elektronicznego: 1. dozór stacjonarny (mający za zadanie kontrolę przebywania skazanego w określonych dniach i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu), 2. dozór mobilny (służący kontroli bieżącego miejsca pobytu skazanego,...

Od dnia 1 czerwca 2018 r. można zgłaszać urodzenie dziecka w formie elektronicznej. Dotychczas możliwe to było wyłącznie w urzędzie stanu cywilnego. Zgłoszenie urodzenia powinno nastąpić w terminie 21 dni od sporządzenia karty urodzenia. Kartę urodzenia sporządza lekarz lub położna (którzy przyjęli poród), a następnie...

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nakłada na rodziców obowiązek dostarczania środków utrzymania oraz w miarę potrzeby środków wychowania względem dziecka (świadczenia alimentacyjne), które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z jego majątku wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek...

Jeżeli osoba uzależniona od alkoholu odmawia poddania się dobrowolnemu leczeniu odwykowemu, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje narzędzia pozwalające na skierowanie takiej osoby na leczenie przymusowe. Osoba uzależniona od alkoholu, która w związku z jego nadużywaniem: 1. powoduje rozkład życia rodzinnego, 2. powoduje...

Zagadnienie uznania kary porządkowej za niebyłą reguluje art. 113 Kodeksu Pracy. Uznanie kary za niebyłą (tzn. zatarcie ukarania karą porządkową) powoduje konieczność usunięcia odpisu zawiadomienia o ukaraniu z akt osobowych pracownika. Zatarcie ukarania następuje w razie: 1. upływu roku nienagannej pracy ukaranego pracownika, 2. przed upływem w/w...

Kodeks pracy przewiduje trzy rodzaje kar porządkowych: 1. karę upomnienia, 2. karę nagany, 3. karę pieniężną. Kary upomnienia i nagany mogą być zastosowane w sytuacji nieprzestrzegania przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania...

Istotą umowy dożywocia jest zapewnienie, najczęściej osobie starszej, utrzymania i opieki w zamian za przeniesienie własności nieruchomości (np. mieszkania lub domu) na drugą stronę umowy (tj. zobowiązaną do zapewnienia dożywotnikowi godnej i spokojnej starości). Zgodnie z art. 908 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli w zamian...