Po jakim czasie wpis o karze porządkowej jest usuwany z akt osobowych pracownika? | Kancelaria prawna Aleksandra Gaffke
15674
post-template-default,single,single-post,postid-15674,single-format-standard,cookies-not-set,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Po jakim czasie wpis o karze porządkowej jest usuwany z akt osobowych pracownika?

Po jakim czasie wpis o karze porządkowej jest usuwany z akt osobowych pracownika?

Zagadnienie uznania kary porządkowej za niebyłą reguluje art. 113 Kodeksu Pracy.

Uznanie kary za niebyłą (tzn. zatarcie ukarania karą porządkową) powoduje konieczność usunięcia odpisu zawiadomienia o ukaraniu z akt osobowych pracownika. Zatarcie ukarania następuje w razie:
1. upływu roku nienagannej pracy ukaranego pracownika,
2. przed upływem w/w terminu z inicjatywy pracodawcy lub na wniosek reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej,
3. uwzględnienia sprzeciwu przez pracodawcę,
4. wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary porządkowej.

Określenie „rok nienagannej pracy” oznacza nieukaranie pracownika karą porządkową w ciągu roku liczonego od dnia zawiadomienia o ukaraniu karą porządkową. Oznacza to, że jeżeli pracownikowi zostanie wymierzona nowa kara porządkowa w trakcie biegu rocznego terminu od ukarania poprzednią karą, to termin roczny zaczyna biec na nowo od daty zawiadomienia o ukaraniu nową karą porządkową.

Zatarcie ukarania następuje w powyższym przypadku z mocy samego prawa (a więc pracodawca zobligowany jest do usunięcia z akt osobowych pracownika zawiadomienia o ukaraniu po roku nienagannej pracy, bez konieczności składania przez pracownika wniosku w tym zakresie).

Jeżeli pracodawca nie wywiąże się z w/w obowiązku, pracownikowi przysługuje roszczenie o usunięcie z jego akt osobowych odpisu zawiadomienia o ukaraniu, a jeżeli doznał z tego tytułu szkody, przysługuje mu także roszczenie o odszkodowanie.

Pracodawca może także z własnej inicjatywy dokonać usunięcia zawiadomienia o ukaraniu z akt osobowych pracownika przed upływem terminu rocznej nienagannej pracy. Pracownik ma także możliwość złożenia wniosku do reprezentującej go zakładowej organizacji związkowej o wystąpienie przez ten związek do pracodawcy o usunięcie zawiadomienia o ukaraniu z akt osobowych pracownika przed upływem wskazanego terminu. Jest to tryb fakultatywny i stosowany wyjątkowo, np. w przypadku pracownika ukaranego karą porządkową po raz pierwszy.

Jeżeli pracodawca uwzględni sprzeciw pracownika wniesiony od zastosowania wobec niego kary porządkowej lub, gdy sąd pracy wyda orzeczenie o uchyleniu kary porządkowej (na skutek odwołania wniesionego przez pracownika), kara porządkowa także ulega zatarciu.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.