Kontakty rodzica z dzieckiem | Kancelaria prawna Aleksandra Gaffke
15870
post-template-default,single,single-post,postid-15870,single-format-standard,cookies-not-set,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Kontakty rodzica z dzieckiem

Kontakty rodzica z dzieckiem

Gdy małżonkowie bądź partnerzy – rodzice dziecka rozstają się i zamieszkują osobno, dziecko pozostaje pod opieką jednego z nich. Drugi rodzic ma prawo do kontaktów z dzieckiem.

Kontakty te mogą być ustalone pomiędzy rodzicami w sposób nieformalny (dotyczy to sytuacji, gdy rodzice dziecka są w stanie się porozumieć i bezkonfliktowo ustalić terminy spotkań). Kontakty mogą być także uregulowane w drodze ugody zawartej przed mediatorem. Jeżeli rodzicie dziecka pozostają w konflikcie i nie mogą dojść do porozumienia, każde z nich może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka z wnioskiem o uregulowanie tych kontaktów. Wówczas sąd w drodze postanowienia wskaże, w jaki sposób i kiedy kontakty mają się odbywać. W toku postępowania sądowego rodzice dziecka mogą także zawrzeć ugodę sądową regulującą kontakty. O kontaktach sąd orzeka także w wyroku rozwodowym, chyba że oboje małżonkowie zgodnie wniosą o zaniechanie orzekania w tym przedmiocie.

Rodzice i ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Prawo to jest niezależne od władzy rodzicielskiej, czyli nawet rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej ma prawo do kontaktów ze swoim dzieckiem (art. 133 § 1 k.r.o.).

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej (art. 133 § 2 k.r.o.). Kontakty mogą odbywać się zarówno w miejscu pobytu dziecka, jak i poza nim.

Oczywiście, jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd może zarówno ograniczyć utrzymywanie kontaktów z dzieckiem, jak również ich zakazać (art. 1132 i art. 1133 k.r.o.). dotyczy to np. sytuacji, gdy rodzic stosuje wobec dziecka przemoc, demoralizuje je czy niewłaściwe sprawuje nad nim opiekę. Kontakty w takich sytuacjach mogą odbywać się także w obecności innej osoby, np. drugiego rodzica czy kuratora sądowego.

Zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczone wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców w dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko – postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2002 r., sygn. akt I CKN 1115/00.

Ustalenie kontaktów może obejmować nie tylko dni powszednie i weekendy, ale także okres wakacji letnich, ferii zimowych, Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia (wszelkie inne dni świąteczne) czy nawet konkretnie dni, jak Dzień Dziecka, Dzień Ojca/Matki czy dzień urodzin dziecka/rodzica.

Jak już wyżej wskazano, wniosek o uregulowanie kontaktów składa się do sądu rodzinnego (opłata sądowa od wniosku wynosi 100 zł), chyba że w toku jest sprawa o rozwód. Jeżeli pomiędzy małżonkami toczy się sprawa rozwodowa, to sąd rozpoznający sprawę o rozwód jest właściwy do orzekania o kontaktach rodzica z dzieckiem.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.