Co może pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę z naruszeniem przepisów bez wypowiedzenia? | Kancelaria prawna Aleksandra Gaffke
15654
post-template-default,single,single-post,postid-15654,single-format-standard,cookies-not-set,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Co może pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę z naruszeniem przepisów bez wypowiedzenia?

Co może pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę z naruszeniem przepisów bez wypowiedzenia?

Pracodawca w określonych sytuacjach może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę w tzn. trybie dyscyplinarnym, czyli bez wypowiedzenia. Pracownik, który nie zgadza się z decyzją pracodawcy i uważa, że został zwolniony z pracy z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów w tym trybie, może wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowanie.

Pracownikowi, który wyrokiem sądowym został przywrócony do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc.

Gdy w trybie dyscyplinarnym rozwiązano umowę o pracę zawartą na czas określony, a okres trwania tej umowy już upłynął lub gdy przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu, pracownik może żądać wyłącznie odszkodowania.

Kodeks pracy wyznacza granice odszkodowania należnego pracownikowi. I tak, pracownik może dochodzić odszkodowania odpowiadającego wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia, a jeżeli rozwiązano z nim umowę o pracę zawartą na czas określony, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę także w okresie wypowiedzenia, a jeżeli dokona tego z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, wówczas pracownikowi przysługuje roszczenie o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia.

Pamiętać trzeba, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może nastąpić z przyczyn zawinionych przez pracownika, np. w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (m.in. nietrzeźwość w trakcie pracy czy przywłaszczenie mienia pracodawcy), jak również z niezawinionych, np. jeżeli pracownik jest niezdolny do pracy z powodu choroby trwającej przez określony w ustawie czas.

Jak widać, polskie prawo daje pracownikowi możliwość obrony przed niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym. Pracownicy powinni znać swoje prawa i nie bać się z nich korzystać.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.