Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy | Kancelaria prawna Aleksandra Gaffke
15812
post-template-default,single,single-post,postid-15812,single-format-standard,cookies-not-set,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Jeżeli pracodawca rozwiązał umowę o pracę zawartą z pracownikiem za wypowiedzeniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia bądź też strony stosunku pracy zawarły porozumienie, na mocy którego umowa o pracę uległa rozwiązaniu – z przyczyn niedotyczących tego pracownika – to pracownik uprawniony jest do odprawy pieniężnej od pracodawcy. Dodatkowym warunkiem otrzymania odprawy pieniężnej jest zatrudnianie przez pracodawcę co najmniej 20 pracowników.

Przyczyna niedotycząca pracownika musi stanowić wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron.

Dla prawa do odprawy nie ma znaczenia, czy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, ale istotne jest to, czy były to przyczyny niedotyczące pracownika. Wystarczające jest, aby przyczyny rozwiązania stosunku pracy nie dotyczyły pracownika, nie muszą one natomiast leżeć po stronie pracodawcy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2018 r., II PK 105/17, LEX nr 2566911).

Do przyczyn niedotyczących pracowników zalicza się, m.in. likwidację stanowiska pracy oraz likwidację jednostki organizacyjnej, w której pracownik był zatrudniony.

Wysokość odprawy uzależniona jest od czasu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

Jeżeli pracownik był zatrudniony u tego pracodawcy krócej niż 2 lata, to przysługuje mu odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Jeżeli pracownik był zatrudniony u tego pracodawcy od 2 do 8 lat, to przysługuje mu odprawa w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia.

Jeżeli pracownik był zatrudniony u tego pracodawcy ponad 8 lat, to przysługuje mu odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Odprawa pieniężna nie jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Roszczenie o zapłatę odprawy pieniężnej przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie to stało się wymagalne.

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1969 ze zm.);
2. art. 291 § 1 Kodeksu pracy;
3. art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1509 ze zm.).

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.