Odroczenie wykonania kary a przerwa w odbywaniu kary | Kancelaria prawna Aleksandra Gaffke
15696
post-template-default,single,single-post,postid-15696,single-format-standard,cookies-not-set,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Odroczenie wykonania kary a przerwa w odbywaniu kary

Odroczenie wykonania kary a przerwa w odbywaniu kary

Ustawa – Kodeks karny wykonawczy wprowadza wyjątki od zasady ciągłości i nieuchronności kary pozbawienia wolności, a mianowicie:
1. odroczenie kary (jeżeli skazany jeszcze nie zaczął odbywać kary w zakładzie karnym),
2. przerwę w odbywaniu kary (jeżeli skazany przebywa już w zakładzie karnym).

Odroczenie wykonania kary oraz przerwa w odbywaniu kary są obowiązkowe w razie choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary. W takiej sytuacji sąd odracza wykonanie kary lub udziela przerwy do czasu ustania przeszkody. Ustawa definiuje ciężką chorobę jako taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Odroczenie wykonania kary może także nastąpić na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Do powodów fakultatywnego odroczenia kary można zaliczyć, np.:
1. dokończenie nauki i zdanie egzaminów końcowych;
2. ciężką chorobę członka rodziny, któremu tylko skazany może zapewnić opiekę,
3. skazany jest jedynym żywicielem rodziny, a osadzenie go w zakładzie karnym będzie skutkować pozostawieniem rodziny bez środków do życia;
4. konieczność wykonania pilnych prac w gospodarstwie rolnym (których nikt inny poza skazanym wykonać nie może).

Z kolei, przerwa może zostać udzielona, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Jednakże, nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy.

Ważne względy rodzinne lub osobiste to, np. konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, dokończenie nauki lub ważnej pracy zawodowej (np. zlecenia) – zwłaszcza przy krótkoterminowej karze pozbawienia wolności.

Odroczenie wykonania kary i przerwa mogą dotyczyć także kary ograniczenia wolności.

Sąd może odroczyć wykonanie kary ograniczenia wolności na czas do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Z kolei, Sąd musi odroczyć wykonanie kary ograniczenia wolności w razie powołania skazanego do czynnej służby wojskowej, do czasu ukończenia tej służby.

Natomiast, jeżeli stan zdrowia skazanego uniemożliwia wykonanie kary ograniczenia wolności, sąd udziela przerwy w odbywaniu kary do czasu ustania przeszkody. Sąd może udzielić przerwy w odbywaniu kary ograniczenia wolności do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

Podstawa prawna: art. 150, 151, 153, 62 i 63 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 652 ze zm.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.