Czy pracownik może odwołać się od kary porządkowej zastosowanej przez pracodawcę? | Kancelaria prawna Aleksandra Gaffke
15671
post-template-default,single,single-post,postid-15671,single-format-standard,cookies-not-set,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Czy pracownik może odwołać się od kary porządkowej zastosowanej przez pracodawcę?

Czy pracownik może odwołać się od kary porządkowej zastosowanej przez pracodawcę?

Kodeks pracy przewiduje trzy rodzaje kar porządkowych:
1. karę upomnienia,
2. karę nagany,
3. karę pieniężną.

Kary upomnienia i nagany mogą być zastosowane w sytuacji nieprzestrzegania przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Z kolei, karę pieniężną można zastosować za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Pracodawca nie może zastosować kary porządkowej, jeżeli upłynęły 2 tygodnie od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku przez pracownika, a także po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia. Pracodawca ma obowiązek powiadomić pracownika o zastosowanej karze na piśmie, które musi wskazywać:
1. rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych,
2. datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia,
3. informację o prawie do zgłoszenia przez pracownika sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

Podkreślić należy, że obowiązek zachowania formy pisemnej dotyczy tylko zawiadomienia pracownika o udzieleniu kary porządkowej, a nie jej nałożenia (wyrok SN z dnia 21 maja 1999 r., I PKN 70/99, LEX nr 40766).

Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, iż odmowa przyjęcia przez pracownika pisma, o którym wie, że zawiera ono informację o ukaraniu, jest równoznaczna z zawiadomieniem o zastosowaniu kary porządkowej (wyrok SN z dnia 29 czerwca 2000 r., I PKN 716/99, LEX nr 49895).

Przed zastosowaniem kary, pracodawca ma obowiązek wysłuchać pracownika.

Jeżeli pracownik kwestionuje zasadność lub zgodność z prawem zastosowanej wobec niego kary porządkowej, może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw do pracodawcy. Pracodawca albo uwzględni sprzeciw albo go odrzuci. Co ważne, nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

Następnie, jeżeli pracodawca odrzuci sprzeciw, pracownik może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia go o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary porządkowej.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.