Jak wygląda procedura skierowania alkoholika na przymusowe leczenie odwykowe? | Kancelaria prawna Aleksandra Gaffke
15681
post-template-default,single,single-post,postid-15681,single-format-standard,cookies-not-set,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Jak wygląda procedura skierowania alkoholika na przymusowe leczenie odwykowe?

Jak wygląda procedura skierowania alkoholika na przymusowe leczenie odwykowe?

Jeżeli osoba uzależniona od alkoholu odmawia poddania się dobrowolnemu leczeniu odwykowemu, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi daje narzędzia pozwalające na skierowanie takiej osoby na leczenie przymusowe.

Osoba uzależniona od alkoholu, która w związku z jego nadużywaniem:
1. powoduje rozkład życia rodzinnego,
2. powoduje demoralizację małoletnich,
3. uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo
4. systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny,
może zostać zobowiązana przez sąd do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.

Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Wniosek składa się w sądzie rejonowym właściwym według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy i jest to postępowanie nieprocesowe.  Sąd orzekając o obowiązku poddania się leczeniu może ustanowić na czas trwania tego obowiązku nadzór kuratora sądowego.

Ustawa nie ogranicza kręgu osób/instytucji, które są uprawnione do wystąpienia do GKRPA lub do prokuratora z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do skierowania osoby uzależnionej od alkoholu na przymusowe leczenie odwykowe. Mogą to być członkowie rodziny, przyjaciele, sąsiedzi, a także Policja czy Ośrodek Pomocy Społecznej.

GKRPA uruchamia sądową procedurę gdy:
1. osoba uzależniona od alkoholu odmawia podjęcia leczenia, mimo że opinia biegłych psychiatry i psychologa potwierdza to uzależnienie,
2. osoba uzależniona od alkoholu wyrazi zgodę na poddanie się badaniu przez biegłych w celu diagnozy uzależnienia i wskazania właściwej drogi leczenia, i nie stawi się na wyznaczony termin badania (GKRPA nie ma prawnych możliwości zmuszenia osoby uzależnionej do poddania się badaniu, uprawnienie takie przysługuje z kolei sądowi, np. poprzez przymusowe doprowadzone przy pomocy Policji),
3. osoba, której dotyczy postępowanie, nie stawi się na wezwanie GKRPA na rozmowę (np. wezwanie wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru będzie dwukrotnie awizowane i nieodebrane w terminie),
4. osoba, której dotyczy postępowanie, zgłosi się na rozmowę i odmówi poddania się badaniu i leczeniu, wówczas GKRPA może od razu wystąpić do sądu z odpowiednim wnioskiem.

Postępowanie sądowe dla osoby uzależnionej od alkoholu jest wolne od opłat. Obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż 2 lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia sądowego. Od postanowienia sądu przysługuje apelacja na zasadach ogólnych.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.