Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie | Kancelaria prawna Aleksandra Gaffke
15710
post-template-default,single,single-post,postid-15710,single-format-standard,cookies-not-set,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie

Zmiana nazwiska dziecka po rozwodzie

W sytuacji, gdy małżeństwo zostało rozwiązane przez sąd prawomocnym wyrokiem, istnieje możliwość zmiany nazwiska dziecka, np. na nazwisko rodowe matki. Zmiana następuje w trybie administracyjnym, jednakże, w braku porozumienia rodziców konieczne będzie uprzednie uzyskanie zezwolenia sądu na zmianę nazwiska dziecka.

Zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę. Zgoda drugiego rodzica nie jest jednak wymagana, gdy:
1. nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych,
2. jest pozbawiony władzy rodzicielskiej,
3. nie żyje.

Co ważne, jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko.

Jeżeli rodzic odmawia wyrażenia zgody na zmianę nazwiska dziecka, każdy z rodziców może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka (tj. rozstrzygnięcie o istotnych spawach dziecka).

Sąd opiekuńczy wydając zgodę na zmianę nazwiska dziecka i kierując się dobrem dziecka ocenia wniosek o zmianę nazwiska biorąc pod uwagę sytuację rodzinną dziecka. Sąd bada, w jaki sposób rodzice dbają o rozwój dziecka i przyczyniają się do opieki nad nim, jak silnie dziecko związane jest z każdym z rodziców, w tym również uwzględnia stopień emocjonalnego związania dziecka z rodzicami. Ocenia jak bardzo dziecko utożsamia się z rodziną matki i ojca. W konsekwencji kierując się dobrem dziecka sąd opiekuńczy ustala czy zmiana nazwiska pozwoli dziecku na silniejszą identyfikację z rodziną wnioskodawczyni (matki) i czy zmiana nazwiska nie spowoduje u dziecka jakichś poważnych następstw (wyrok NSA w Warszawie z dnia 16 stycznia 2015 r., II OSK 1433/13, LEX nr 1753348).

Jeżeli drugi rodzic zgadza się na zmianę nazwiska dziecka, może zgodę wyrazić osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

Pamiętać należy, że zmiany nazwiska może dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Ważny powód zmiany nazwiska powinien być odrębnie oceniony w każdej indywidualnej sprawie, nadto wnioskodawca powinien przekonać organ administracyjny, że wskazany subiektywnie przez niego powód zmiany jest na tyle istotny, by władza dokonała tej zmiany, uznając go za obiektywnie istotny. Ważne powody przemawiające za zmianą imienia i nazwiska, nie mogą wynikać jedynie z subiektywnego przekonania osoby żądającej zmiany, ale muszą również sprostać zobiektywizowanym i zracjonalizowanym kryteriom ich oceny. Granicą rozważań organów administracji państwowej powinno być ustalenie istnienia (lub braku) elementów oczywistej bezzasadności w motywach strony, na przykład cech kaprysu lub przekory (wyrok NSA w Warszawie z dnia 22 września 2017 r., II OSK 69/16, LEX nr 2380970).

Zmiana nazwiska dziecka nie wpływa na relację pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem (najczęściej ojcem). Na skutek zmiany nazwiska nie wygasa ani obowiązek alimentacyjny ani prawo do kontaktów z dzieckiem. Zakres władzy rodzicielskiej także pozostaje bez zmian.

Źródło: ustawa z dnia 17 października 2008 r. z dnia o zmianie imienia i nazwiska, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 10.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.